Μη καταστροφικοί έλεγχοι
Μη καταστροφικοί έλεγχοι
ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΕΛΕΓΧΟΙ
ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΕΛΕΓΧΟΙ

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.), η στατική τεκμηρίωση και η διερεύνηση του υφιστάμενου δοδήματος αποτελεί βασική αρχή για την αποτίμηση ή το ανασχεδιασμό μιας κατασκευής. Με τα σύγχρονα όργανα μη καταστροφικών ελέγχων που διαθέτουμε είμαστε σε θέση να πραγματοποιήσουμε όλους τους προβλεπόμενους ελέγχους που απαιτεί ο ΚΑΝ.ΕΠΕ., προσδιορίζοντας τις υπάρχουσες παραμέτρους και συνθήκες της κατασκευής (πραγματική κατάσταση), ώστε να εξασφαλιστεί η βέλτιστη λύση για τον τύπο ενίσχυσης που θα εφαρμοστεί.

Με γνώμονα τον Κανονισμό Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) η εταιρεία μας διενεργεί όλους τους απαραίτητους “Μη Καταστροφικούς Ελέγχους”, μετά πλέον σύγχρονα όργανα αποτυπώνοντας με απόλυτη ακρίβεια την πραγματική κατάσταση του εξεταζόμενου δομήματος.

Συλλέγοντας τις παραμέτρους και τις συνθήκες κατασκευής, εκπονούμε τεκμηριωμένη στατική μελέτη αποτίμησης καθώς και τον ιδανικό τρόπο ενίσχυσης που θα εφαρμοστεί.

ΚΡΟΥΣΙΜΕΤΡΗΣΗ

Η μέθοδος της κρουσιμέτρησης είναι μία μη καταστροφική μέθοδος μέτρησης της αντοχής του σκυροδέματος, η οποία βασίζεται στην επιφανειακή σκληρότητα των δομικών στοιχείων που εξετάζονται. Ο έλεγχος γίνεται σε επιφανειακές απώλειες και περιλαμβάνει τουλάχιστον 10 μετρήσεις της τιμής αναπήδησης R (Rebound Value) της σφύρας του κρουστικού στο σκυρόδεμα. Παράγοντες που ταιριάζουν στην εκτίμηση της αντοχής του σκυροδέματος είναι ο τύπος του τσιμέντου, ο τύπος αδρανούς, η παρουσία υγρασίας, η διεύθυνση κρουσιμέτρησης, η θερμοκρασία κατά την διάρκεια μετρήσεων και η ευθυγράμμιση.

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΟΠΛΙΣΜΟΥ

Με το σαρωτή ανίχνευσης σιδηροπλισμού επιτυγχάνεται ο εντοπισμός της θέσης, το μέγεθος και η διάταξη των ράβδων οπλισμού, καθώς και το βάθος επικάλυψης του σκυροδέματος.

Μετά την διενέργεια των μη καταστροφικών ελέγχων ακολουθεί σύνταξη τεχνικής έκθεσης αξιολόγησης των αποτελεσμάτων, στα πλαίσια της μελέτης στατικής επάρκειας για νομιμοποίηση ή τακτοποίηση κτιρίων βάσει του Ν 4495 / 2017